Ontstaan methode        Uitgangspunten         Abonnement        Inloggen       

In 2010 werd Willem van der Heijden, de maker van deze methode, door een kunstinstelling benaderd om een basisschool te helpen bij het implementeren van een muziekmethode. Het was de begintijd van de digiborden in de basisschool. Als combinatie van die twee gegevens ontstond het idee muzieklessen te ontwerpen die via een website opgevraagd konden worden. (In diezelfde tijd was een andere instelling met hetzelfde idee bezig, maar moesten na een paar jaar trubbels afhaken.) Inmiddels zijn er meerdere digitale muziekmethodes, maar Musicoach.nl is de oudste daarvan.

In die tijd werd er door kunstinstellingen ervan uit gegaan dat leraren van het PO zelf muzieklessen moesten kunnen geven d.m.v. deskundigheidsbevordering onder begeleiding van een expert. Al snel bleek dat de eerste drempel bestond uit praktische problemen: De handleidingen bij bestaande methodes vergden veel tijd van de gebruikers bij de voorbereidingen van hun muzieklessen. Ook het gebruik van CD's stuitte nogal eens op praktische bezwaren.

Daarbij gingen de gangbare methodes ervan uit dat de leraren zelf in staat waren en durfden te zingen voor een groep. Een groot deel daarvan had echter toendertijd matige muziekopleiding genoten tijdens hun eigen schoolloopbaan en helaas werd op de PABO's hieraan te weinig aandacht besteed. Dat was de volgende drempel.

Door een digitale methode te ontwerpen werden voor een groot deel die drempels weggehaald. Door coaching aan te bieden aan de leraren i.c.m. deze methode, werd het tweede probleem meestal ook opgelost. Er zijn dus door de methode Musicoach.nl honderden leraren in staat zelfstandig goede muzieklessen te geven met een voorbereiding die niet veel tijd kost.

Inmiddels zijn de tijden veranderd: De subsidies voor muziekonderwijsbevordering worden nu op een andere manier ingezet. Ook de inzichten m.b.t. goed muziekonderwijs zijn gewijzigd. Bovendien maken scholen vaker de keuze  - nu ze meer geld ter beschikking hebben - voor een vakleerkracht muziek. Het coachen van Musicoach.nl is daarmee nagenoeg stil komen liggen. De methode zelf wordt nog steeds op veel scholen gebruikt. Ook door de maker zelf, nu als vakleerkracht muziek. Daardoor worden de lessen telkens gescreend en aangepast door praktijkervaring.

Zoals boven al aangegeven is een van de eerste uitgangspunten een heel praktische: Gezien het constant tijdsgebrek bij leraren PO moet het voorbereiden van een muziekles niet teveel tijd kosten. Dat wordt o.a. bereikt door een heldere, telkens terugkerende opzet van een muziekles: Een inleiding, een aantal kernen en een afsluiting.

De inleiding is altijd een kort filmpje. De ene keer met de introductie van het nieuwe lied, de andere keer een filmpje om in de stemming te komen of wat informatie vooraf te geven.

Binnen de acht kernen is er een terugkerende opbouw: De eerste kernen bieden altijd het nieuwe lied aan. In de daarop volgende kernen komen allerlei andere muzikale aspecten aan bod: Ritmes lezen en spelen, kennismaken met allerlei muziekinstrumenten en muziekstijlen, luisteroefeningen, grafische notatie, tekst- en ritme-improvisatie, begeleidingen met boomwhackers of andere instrumenten, enz enz.

Bij de afsluiting komt de inhoud van de kernen bij elkaar: Het zingen van het lied, het begeleiden daarbij m.b.v. instrumenten, het invoegen van een eigen tekst of ritme, een dans, enz.

Het zingen staat centraal. Daarom is gekozen voor liedmateriaal dat goed aansluit bij het niveau van de kinderen: Op de juiste toonhoogte, niet te hoog tempo, eenvoudige melodieën en een teksten die met een beetje inspanning  geleerd kunnen worden. Na twee muzieklessen moeten de kinderen in staat zijn - met begeleiding van de muziek op het digibord - zelfstandig het lied te zingen. Een groot deel van de liedjes is geschreven en opgenomen door Willem van der Heijden.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de officiële muzieknotatie al komt die hier en daar wel aan bod ter kennismaking. Hier is bewust voor gekozen. Aangezien er maar 30 tot 45 minuten muziekles ingepland staan en het aanleren van notenschrift veel tijd kost, bovendien niet noodzakelijk is voor de activiteiten op dit niveau, is gekozen voor grafische notatie. Op het moment dat kinderen gaan kiezen voor een eigen muziekinstrument, kunnen ze alsnog het notenschrift aanleren. Waarbij ze zeer waarschijnlijk minder moeite zullen hebben door het regelmatig gebruik van de aangeleerde grafische notatie.

De meeste muzieklessen sluiten aan op thema's die veelal gebruikt worden in de basisschool. Er is geen vaste volgorde van lessen, maar deze zijn wel opgedeeld in vier blokken van moeilijkheidsgraad. Binnen een blok kan er moeiteloos door elkaar gekozen worden voor een muziekles. De methode is o.a. naast de de lat van de SLO-richtlijnen gelegd en voldoet daaraan prima. Ook CmK-doelen sluiten uitstekend aan bij deze methode.

Abonnement

Er zijn in de loop van de jaren opeenvolgende pakketten ontstaan. Afspraak was dat een basisschool die coaching had ingekocht bij Musicoach.nl in dat schooljaar en alle schooljaren daarna gratis gebruik konden blijven maken van de muziekmethode. Voor scholen die daarna weer voor coaching kozen, werden nieuwe muzieklessen gemaakt die tezamen met de oude een nieuw pakket vormden.

Als scholen besloten geen coaching meer te willen, maar wel over de nieuwste muzieklessen te kunnen beschikken, konden deze een abonnement voor een schooljaar afsluiten.

Daarnaast hebben andere gebruikers - bijvoorbeeld vakdocenten - een abonnement genomen op de muziekmethode.

Er worden vanaf schooljaar 2022-2023 geen nieuwe pakketten meer aangeboden. De scholen die dus betaald hebben voor het laatste pakket (Pakket 8) kunnen zonder verdere kosten hiervan gebruik blijven maken. Als andere scholen alsnog willen beschikken over dat laatste pakket, nemen zij contact op met info@musicoach.nl.

Er zijn meer dan 180 lessen in dit laatste Pakket 8 van deze methode en voor elke les zijn minstens twee lesdelen nodig. Er is dus voldoende materiaal om alle acht groepen elke week muziekles te geven. Daarnaast is er voor de bovenbouw een onderdeel Popsessies opgenomen waarin bekende songs en artiesten zijn opgenomen als kapstok voor een muziekles - door de leraar  of door kinderen zelf - over hedendaagse popmuziek. Daarnaast is er op verzoek een website Boemwekkers gekoppeld aan deze methode waarin alle lessen staan waarin boomwhackers aan bod komen. Er is een Jukebox waarin alle liedjes staan, gezongen en meezingversies. Daarnaast een Tipbord voor leraren die nog wat ideeën nodig hebben om een les beter te laten verlopen.

Ontstaan methode

De eerste digitale MUZIEKMETHODE voor het basisonderwijs

Uitgangspunten